Brann- og gasstetthet

Brannsertifiserte dører skal gjennom sin konstruksjon materialvalg motvirke brannspredning og redusere temperaturøkninger. De skal også tette for å forhindre at røk og skadelig gass kan passere. Branndører skal også ha egenskaper som gir en sikker rømningsvei ved en eventuell brann. Normene er samlet i byggeforskriftene.

Hvilke regler gjelder

Sertifiseringsklasser beskriver brannbeskyttende egenskaper hos ulike typer byggevarer.  Brannsertifiserte produkter skal gjennom konstruksjon og materialvalg motvirke brannspredning og reduser temperaturøkninger.

De grunnleggende kravene finnes i byggeforskriftene. Lovverket regulerer kravene til alle typer bygg og anlegg.

For branndører finnes, utenom de vanlige motstandsklassene E, I, W – fulgt av tidsangivelse – også tilleggsklasser med utgangspunkt i hvor døren plasseres.

Et grunnleggende prinsipp er at det alltid er døren i sin helhet – inklusive karm og tilbehør – som gis en brannteknisk klasse. Å følge produsentens oppgitte kombinasjoner av dør og tilbehør, samt produsentens montasjeveiledning er derfor en forutsetning for å oppnå brannkravet.

Et annet grunnleggende prinsipp er at branndøren skal ha samme klasse som branncellegrensen den er plassert i. En dør montert i en vegg med EI60 skal i henhold til disse retningslinjer ha sertifisering i henhold til klasse EI60. Flere parametere i forhold til byggets virksomhetsklasse og retningslinjer i byggeforskriftene kan til tross for dette påvirke kravet til sertifiseringsklasse.

Brannsikkerheten i et bygg er lovregulert og det er byggherres ansvar å velge produkter og tilse at korrekt dokumentasjon på brannbeskyttelse blir fremskaffet.

Bygg-klassen påvirker brannkravet

Et bygg deles inn i forskjellige bygg-klasser ut fra det fastsatte kravet til beskyttelse. Ved bestemmelse om beskyttelsesbehov tas det hensyn til det trolige brannforløpet, antatte konsekvenser av en brann, samt byggets kompleksitet (f.eks. antall etasjer og hvilken type virksomhet som er i bygget)

Br0 – Bygg med meget høye krav til beskyttelse

  • Bygg med mer enn 16 etasjer
  • Sykehus og andre pleieinstitusjoner
  • Større offentlige forsamlingslokaler

Br1 – Bygg med høye krav til beskyttelse

  • Bygg med 3-16 etasjer
  • Bygg med 2 etasjer om lokalt brukes f.eks. som hotell, pleievirksomhet, skole/førskole eller forsamlingslokale

Br2 – Bygg med middels krav til beskyttelse

  • Småhus med maksimalt 3 etasjer
  • Lavere bolighus med virksomheter som krever høyre brannbeskyttelse

Br3 – Bygg med mindre krav til beskyttelse

  • Øvrige bygg

Virksomheten i lokalene avgjør kravet til brannklassifisering

Lokalene i et bygg deles brannteknisk ofte opp i flere ulike virksomhetsklasser. Klassifiseringen skjer ofte ut fra faktorer som brannrisiko, grad av oppmerksomhet, evnen til på egenhånd å komme i sikkerhet og kjennskap til lokalene blant de som oppholder seg i bygget.

Et bygg kan inneholder flere virksomheter, men samtidig tilhøre samme bygg-klasse. Et skolebygg som inneholder både skole og førskole klassifiseres i bygg-klasse Br2, men omfatter separate virksomhetsklasser for skole og førskole.

Det finnes totalt 6 forskjellige virksomhetsklasser

Vk1: Industri, kontor

Lokaler der personer forventes å være våkne, ha god lokalkunnskap og har evnen til å komme seg i sikkerhet ved egen hjelp.

Vk2: Forsamlingslokaler og parkeringshus

Lokaler der personer forventes å være våkne og har evnen til å komme seg i sikkerhet ved egen hjelp, men ikke nødvendigvis ha god lokalkunnskap

Vk3: Boliger

Lokaler der personer forventes å ha god lokalkunnskap og har evne til å komme seg i sikkerhet ved egen hjelp, men ikke alltid kan forventes å være våkne.

Vk4: Hotell

Lokaler der personer har forutsetninger for å komme seg i sikkerhet ved egen hjelp, men ikke forventes å ha god lokalkunnskap eller alltid å være våkne.

Vk5: Pleiemiljøer

Miljøer der personer har begrensede eller ingen forutsetninger for å komme seg i sikkerhet ved egen hjelp

Vk6: Stor brannrisiko

Lokaler med høy risiko for antennelse og der en brann kan få et hurtig og omfattende forløp.

Brannklassifisering

Brannmotstanden i en dør utgår i fra 3 hovedklasser, E, I, og W som alltid etterfølges av en tidsangivelse i minutter.

E står for integritet mot brann og er et tetthetskrav mot brann i form av at stikkflammer o.l. ikke tar seg gjennom konstruksjonen. E-kravet skal alltid oppfylles og kan brukes som en selvstendig klasse, f.eks. E30.

I står for isolering og er et krav i forhold til maksimal temperaturøkning på den ikke brannutsatte siden på maksimalt 140°C i gjennomsnitt og maksimalt 180°C på et enkelt punkt. I-kravet kombineres alltid med E-kravet og kan ikke brukes som et selvstendig krav. I den Europeiske standarden for branndører finnes det 2 varianter, I1 og I2, avhengig av hvor man måler temperaturen ved test. I1 er et tøffere krav enn I2 pga. at man måler temperaturen nærmere dørbladet. (hhv. 25 og 100 mm fra dørbladet) Ettersom byggereglene i Skandinavia aksepterer både I1 og I2, så skrives ofte ikke indeksen 1 eller 2 ut, men bare stor I, f.eks. EI60.

W står for reduksjon av stråling på en avstand av ca. 1 meter fra døren på den ikke brannutsatte siden. W kombineres alltid med E-kravet og kan ikke brukes selvstendig. W kan heller ikke kombineres med I, da W automatisk er oppfylt dersom I er oppfylt. For eksempel så finnes klassen EW60, men ikke EIW60 da den inngår i EI60.

Samme dør kan få ulike klasser avhengig av når de respektive funksjonene inntreffer. For eksempel så kan en dør ved testing få resultatet EI30, EW60, E90. Da er det opp til produsenten om de vil benytte alle klasser eller velge en klasse som egner seg best å markedsføre til et bestemt formål.

Det oppgitte tidsintervallet – 30, 60, 90, 120 eller 160 minutter – avgjøres av bygg-klasse og virksomhetsklasse.

Tetthet i forhold til branngass

Spredning av giftige branngasser er den hyppigste dødsårsaken i sammenheng med en brann. En branndør må derfor ha nødvendige egenskaper i forhold til tetting for å hindre lekkasje av røyk og gass.

S viser dørens kapasitet med tanke på å redusere lekkasje av røk og gass fra den ene siden av døren til den andre siden ved ulike temperatur og trykkforhold. Sa gjelder for kalde røykgasser, S200 gjelder for varme branngasser (200°C) Hvilken klasse som gjelder avhenger av hvor døren skal monteres.

Klasse Sa

Klasse Sa omfatter kalde røykgasser. Kravet i forhold til Sa, finnes generelt mot rømningsveier, f.eks. hotellromdører mot en korridor, og er et krav som testes med røyk som holder romtemperatur.

Klasse S200

Klasse S200 omfatter varme branngasser (200°C). Krav på Klasse S200 finnes for rømningsveier mot trappehus, f.eks. til leilighetsdører og testes med middels varm røyk.

Om døren oppfyller Klasse S200 så klarer den også kravene til Klasse Sa.

Dørlukkere

I noen lokaler/virksomheter beskrives det at dørene skal ha selvlukkende funksjon. Denne funksjonen markeres med en tilleggsklasse med betegnelse C0 til C5, der C0 står for ingen bestemt bruksfrekvens, mens C5 står for meget høy bruksfrekvens.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no

Brannegenskaper hos Thermods dører.

Thermod tilbyr dører i flere ulike utførelser.

Branndør EI30 er en sertifisert branndør som er testet i henhold til testnorm EN13501-2 og sertifisert i henhold til EI130 SaS200C4. Branndøren er også testet med dørlukker i henhold til klasse C4 og tilfredsstiller kravene for gasstetthet SaS200. Les mer

Branndør EI30 tilbys også som par-dør. Par-døren er i likhet med enkel-døren testet med dørlukker i henhold til klasse C4. Les mer

Branndør EI60 er en sertifisert branndør i henhold til testnorm EN1634-1 og sertifisert i henhold til EI260C4. BranndørEI60 er i likhet med øvrige branndører testet med dørlukker i henhold til klasse C4. Les mer

Hermetisk brannskyvedør MET EI30/60 er testet i henhold til testnorm EN1634-1 og er sertifisert i henhold til både EI30 og EI60. Les mer