Tilgjengelighet

Ved nybygging eller endringer av bygg så finnes det krav på at lokaler skal være tilgjengelige for personer nedsatt bevegelses- og orienteringsevne. Kravet på tilgjengelighet regulerer også byggets dører da det skal være en passasje som bl.a. gjør det mulig å passere med en rullestol. Dørene skal også fungere for og være lette å oppdage for personer med nedsatt syn og orienteringsevne.

Hvilke regler gjelder

Kravet til tilgjengelighet og betjeningsevne for personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne er regulert i byggeforskriftene og i lovverket. Det er byggherres ansvar at lover og regler følges.

For arbeidslokaler finnes det egne regler som er regulert i forskrifter om arbeidsplassens utforming.

Hvilke dører må tilpasses etter tilgjengelighetsreglene?

Kravet på tilgjengelighet styres av hvilke funksjoner som kreves i henhold til byggereglene. Forskjellige krav gjelder for

 • Leiligheter og småhus
 • Leilighetsbygg
 • Andre bygg enn boligbygg

Tilgjengelighetskravene i forhold til dører varierer i forhold til disse klassene

Hvordan er tilgjengelighetskravene?

Tilgjengelighetskrav som nevnes er

 • Dørens størrelse

En grunnregel er at fritt passeringsmål gjennom dører i boliger bør være minimum 76 cm. Dører til entréer og i offentlige miljøer bør være minimum 86 cm. Dersom kravet til universell utforming gjelder så skal fritt passeringsmål være minimum 90 cm. I bygg beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 116 cm. Krav om større bredde kan følge av § 11-13 og § 11-14.

 • Døråpnere

Dører skal være lette å åpne. Tilgjengelige og brukbare dører bør ha automatiske døråpnere om de er utstyrt med dørlukker eller er tunge.

 • Markering av område

Dersom døren har dørautomatikk for åpning, bør området der døren åpnes markeres. Dørene kan alternativt utstyres med sikkerhetssensorer eller lignende.

 • Betjeningspaneler

Betjeningspaneler skal utformes og plasseres slik at de er lett tilgjengelige og brukbare for personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne.

 • Kontrastmarkering

I publikumsarealer er det viktig av besøkende lett kan identifisere vesentlige passasjer som f.eks. entrédører, heis-dører, publikumstoaletter, samt rømningsveier. Kontrast mot omgivelsene kan oppnås ved å bruke avvikende farger og materialer.

 • Terskler

For å forenkle passasje med rullestoler og for å unngå at personer snubler så bør nivåforskjeller i døråpningen minimeres.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no

Tilpassing til tilgjengelighetskravet hos Thermods dører

Thermod tilfredsstiller kravet på flere måter

 • For å tilfredsstille kravet i forhold til kontrastvirkning tilbys alle karmer i valgfri RAL-farge
 • Glassfiberlaminatet tilbys i RAL eller NCS-farger. Ved lakkering bør det velges RAL-farger. Om det ønskes fargematch mellom dørblad og karm må det velges RAL-farger
 • Dører kan utstyres med dørautomatikk i henhold til angitte behov.
 • Flere terskelalternativ tilbys for å forbedre passering
 • Dører kan utstyres med FOP-hengsler, noe som gir større fritt passeringsmål og medvirker til enklere passering.
 • Løsninger for takskinner for bevegelshemmede kan integreres i karmen.
 • For økt funksjonalitet så kan sensorer monters på dørene.