Lydreduksjon

Forstyrrelser pga. lyd på arbeidsplassen eller i offentlige miljøer er en utbredt årsak til konsentrasjonsvansker, stress og trøtthet. Bestemmelser i forbindelse med lydforstyrrelser og lydnivå finnes i byggeforskriftene, så vel som i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsplassens utforming.

Hvilke regler gjelder?

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Byggeteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger. For tekniske krav henviser TEK17 til klasse C i standarden NS 8175:2012. En revidert utgave av standarden for lydklasser ble utgitt juli 2019.

  • Krav til akustikk i bygninger, oppdatert standard NS8175:2019

Krav til lydforhold i teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK § 8-4) angis som et overordnet funksjonskrav.

TEK17 §13-6 Generell krav om lyd og vibrasjoner og §13-8 Romakustikk omhandler også gjeldende krav.

Lydisolasjonskvalitet i boliger, Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK § 84)

Les mer: https://www.sintef.no/globalassets/upload/artikkel-05-10-byggaktuelt.pdf

Kravene til lydreduksjon varierer

Dørenes lydreduksjon angis med lydreduksjonstallet Rw. Rw-verdien måles i enheten dB (desibel) og er en måling på hvor effektivt vegger, golv, tak og dører forhindrer at lyden sprer seg videre til tilstøtende arealer. Rw måles og testes i et laboratoriemiljø og skiller seg fra R’w som er en verdi målt med døren montert i et miljø. Ved prosjektering skal verdien minskes med 2-3dB sammenlignet med Rw-verdien.

Virksomheten i lokalene avgjør hvilke krav som stilles til lydreduksjon. Det finnes noen enkle retningslinjer som indikerer de ulike nivåene.

Rw48-53dB

Medfører samtalesikkerhet (Hemmelighold). Skrik og høylytt virksomhet kan høres svakt i den lavere delen av intervallet. Et lydisoleringsnivå som tilbyr akseptable forhold i miljøer der kravene på fullt hemmelighold ikke er fullstendige, men kravene til adskilthet er tydelige.

Rw39-47dB

Medfører en viss grad av samtalesikkerhet. Enkelte ord i høylytte samtaler kan høres, men ikke oppfattes riktig. Et lydisoleringsnivå som anses å være en relativt høy standard i f.eks. kontorlokaler der arbeidsområder skal adskilles fra konferanserom etc.

Rw34-38dB

Høylytte samtaler kan oppfattes, men det er samtidig vanskelig å skille ut detaljer. Et lydisoleringsnivå som anses å være laveste standard når det foreligger krav på lydisolering og følelsen av å være adskilt fra andre.

Rw27-33dB

Normale samtaler kan høres, men detaljer kan være vanskelig å oppfatte. En isolerings-standard som kan aksepteres der det stilles lave krav i forhold til lydisolering.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no

Lydegenskaper hos Thermods dører.

Thermods innerdør ID RW34 er utstyrt med lyddempende materiale i karmkonstruksjonen, og doble lyddempende AKU Line-plater i dørbladet, samt en automatisk hev og senketerskel som tetter mot gulvet når døren lukkes.

Lyddøren er lab-testet til Rw34dB lydreduksjon. Les mer