Normer og standarder

Regelverket i forhold til dørenes egenskaper og plassering er detaljere og delvis kompliserte. Før oppstarten av et byggeprosjekt er det viktig å kjenne til hvilke bestemmelser som gjelder. Thermods dører er utviklet for å tilfredsstille høye krav til hygiene, brannsikring, tilgjengelighet, lydmiljø og korrosivitet.

Hygiene

De fleste av Thermods produkter plasseres i omgivelser hvor hygiene er avgjørende. Ved ny-, om-, eller tilbygg i pleiemiljøer finnes spesifikke hygieneklasser som dørene må tilfredsstille. Det samme gjelder innen lab-miljøer og i legemiddelindustrien. Kravene går også igjen i de fleste typer av næringsmiddelhåndtering, der dører i f.eks. restauranter, storkjøkken, næringsmiddelbutikker og næringsmiddelindustrien må oppfylle lovfestede krav.

Brann og gasstetthet

Brannsertifiserte dører skal motvirke spredning av brann, redusere temperaturøkninger og forhindre spredning av farlige branngasser. Produktene skal også ha egenskaper som gir en sikker rømningsvei ved en eventuell brann. Normene for dette er samlet i byggeforskriftene med utgangspunkt i den Europeiske brannstandarden EN 13502-2.

Tilgjengelighet

Bygg og omgivelser skal være tilgjengelige for personer med nedsatt syn, bevegelses- eller orienteringsevne. Tilgjengelighetskravene er lovpålagt og beskrives i byggeforskriftene.

Lydmiljø

Feilaktig lydmiljø over tid medfører konsentrasjonsvansker, stress og trøtthet. Bestemmelser om forstyrrelser pga. lyd er beskrevet i byggeforskriftene, samt i Arbeidsmiljølovens kapitler om arbeidsplassens utforming.

Korrosivitet

Dører i fuktige miljøer utsettes for harde påkjenninger og en høy risiko for rustangrep. Korrosivitetsklassene indikerer hvilke krav som stilles til byggevarers beskyttelse mot korrosjon/rustangrep.

Kontakt oss når du har behov for hjelp og råd i forhold til gjeldende standarder.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no