Brand och brandgastäthet

Brandklassade dörrar ska genom konstruktion och materialval motverka brandspridning och bromsa temperaturökningar. De ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser från att passera. Branddörrar ska också ha egenskaper som underlättar säker utrymning i händelse av brandtillbud. Normer kring brandskydd sammanfattas i Boverkets byggregler (BBR).

Vilka spelregler gäller?

Brand

Brandskyddsklasser föreskriver brandskyddande egenskaper hos olika typer av byggprodukter. Brandklassade artiklar ska genom konstruktion och materialval motverka brandspridning och bromsa temperaturökningar. 

De grundläggande kraven på säkerhet i händelse av brand finns i Plan och bygglagen, PBL. Lagen gäller för alla typer av byggnadsverk, d.v.s byggnader eller andra anläggningar. Lagen tolkas och förtydligas i Boverkets byggregler, BBR.

För branddörrar finns förutom de vanliga brandmotståndsklasserna E, I, W – följt av tidsangivelse – även tilläggsklasser som kravbilden med utgångspunkt från var branddörren är placerad. 

En grundläggande pricip är att det alltid är dörren som helhet – inklusive karm och tillbehör – som ges en brandteknisk klass. Att följa förespråkade kombinationer av dörr och tillbehör samt tillverkarens monteringsanvisning är därför en förutsättning för att uppnå brandkraven.

En annan grundprincip är att branddörren ska ha samma klass som brandcellsgränsen den är placerad i. En dörr monterad i en vägg med klass EI 60 ska enligt dessa riktliner ha klassningen EI 60. Flera parametrar sett till byggnadens Verksamhetsklass (verksamhetsklass – Vk – 1-6  preciseras i BBR 5:21) och Byggnadsklass påverkar dock klassningskravet.

Brandsäkerheten i en byggnad är ett lagkrav och det ligger på byggherrens ansvar att välja brandklassade produkter liksom att se till korrekt brandskyddsdokumentation upprättas.

Byggnadsklassen påverkar brandkravet

En byggnad delas in i byggnadsklasser utifrån det fastslagna skyddsbehovet. Vid bedömningen av skyddsbehov ska hänsyn tas till det troliga brandförloppet, tänkbara konsekvenser av en brand samt byggnadens komplexitet (t.ex antal våningar och vilka verksamhetsklasser som finns i byggnaden).

Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov

  • Byggnader med mer än 16 våningsplan
  • Sjukhus och andra vårdmiljöer
  • Större offentliga samlingslokaler

Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov

  • Byggnader med 3-16 våningsplan
  • Byggnader med 2 våningsplan om lokalen används för t.ex hotell, vårdverksamhet, skola/förskola eller samlingslokal

Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov

  • Småhus med maximalt 3 våningsplan
  • Lägre bostadshus med verksamhet som kräver högra brandskydd (BBR 5:22)

Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov

  • Övriga byggnader
Verksamheten i lokalen avgör brandklassningen

En byggnads utrymmen delas i brandavseende upp i flera olika verksamhetsklasser (Vk). Klassificeringen görs utifrån ett flertal faktorer som t.ex brandrisk, graden av vakenhet, förmåga att sätta sig själv i säkerhet och kännedom om lokalen bland de som vistas i byggnaden.

En byggnad kan innehålla flera verksamhetsklasser men kan bara tillhöra en byggnadsklass. En skolbyggnad som innehåller både skola och förskola klassificeras i byggnadsklass Br2 men innehåller separata verksamhetsklasser för skola och förskola.

Det finns totalt 6 verksamhetsklasser.

Vk1: Industri, kontor

Utrymmen där personer förväntas vara vakna, ha god lokalkännedom förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet.

Vk2: Samlingslokaler, parkeringshus

Lokaler där personer förväntas vara vakna, har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet, men inte kan förväntas ha god lokalkännedom.

Vk3: Bostäder

Utrymmen där personer förväntas ha god lokalkännedom, har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet men inte alltid kan förväntas vara vakna.

Vk4: Hotell

Lokaler där personer har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet, men inte förväntas ha god lokalkännedom eller alltid vara vakna.

Vk5: Vårdmiljöer

Miljöer där personer har begränsade eller inga förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet.

Vk6: Stor brandrisk

Lokaler med hög risk för uppkomst av brand och där en brand kan få ett snabbt och omfattande förlopp.

Brandklasser

Brandmotståndet hos en dörr utgår ifrån tre huvudklasser, E, I och W vilka alltid efterföljs av en tidsangivelse i minuter.

E står för integritet mot brand och är ett täthetskrav att brand i form av sticklågor och liknande inte tar sig igenom konstruktionen. E-kravet ska alltid uppfyllas och kan användas som en självständig klass exempelvis E 30.

I står för isolering och är ett krav på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan på 140C˚ och max 180C˚ i enstaka punkter. I-kravet kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt. I den europeiska standarden för branddörrar finns två varianter I1 och I2, beroende på var man mäter temperaturen vid provning. I1 är ett något tuffare krav än I2 beroende på mätpunkter nära karmen. Eftersom byggreglerna i Sverige accepterar både I1 och I2 skrivs oftast inte indexen 1 eller 2 ut, utan bara stora I, exempelvis EI 60.

W står för begränsning av strålning på ett avstånd av cirka en meter från dörren på den icke brandutsatta sidan. W kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt. Det kan inte heller kombineras med I då W med automatik är uppfyllt om I är uppfyllt. Exempelvis finns klassen EW 60 men inte EIW 60 då den innefattas av EI 60.

Samma dörr kan få olika klasser beroende på när respektive funktion fallerar. Exempelvis kan en dörr i en provning få resultatet EI 30, EW 60, E 90. Det är sedan upp till dörrtillverkare om de vill deklarera alla klasser eller endast välja den som de anser lämplig att marknadsföra för en viss användning.

Det angivna tidsintertvallet – 30, 60, 90, 120 eller 160 minuter – avgörs av byggnads- och verksamhetsklass.

Brandgastäthet 

Spridning av giftiga brandgaser är den vanligaste dödsorsaken i samband med brandtillbud. En branddörr måste därför ha nödvändiga tätningsegenskaper för att förhindra rökläckage.

Brandgastätheten S redovisar dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra vid olika temperatur- och tryckförhållanden. Sa reglerar kalla rökgaser, S200 varma brandgaser (200oC). Vilken klass som gäller avgörs av var dörren monteras. 

Klass Sa

Klass Sreglerar kalla rökgaser. Krav på klass Sa finns generellt mot utrymningsväg, till exempel hotellrumsdörrar mot en korridor, och är ett krav som testas med rök i rumstemperatur.

Klass S200

Klass S200 reglerar varma brandgaser (200˚C). Krav på klass S200 finns för utrymningsvägar mot trapphus, till exempel lägenhetsdörrar, och testas med medelvarm rök. Om dörren uppfyller klass S200 klarar den även kraven för klass Sa.

Dörrstängare

I vissa utrymmen/verksamheter föreskrivs att branddörren ska förses med en självstängande funktion. Självstängningsfunktionen markeras med en tilläggsklass med beteckningen C0 till C5 där C0 står för ingen fastställd användning och C5 för mycket högfrekvent användning. 

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se

Brandegenskaper hos Thermods dörrar

Thermod erbjuder branddörrar i flera olika utföranden.

Branddörr EI 30 är en typgodkänd branddörr som är testad enligt testnormen EN 13501-2 och klassificerad enligt EI₁30 SaS200C4. Branddörren är även testad med dörrstängare enligt klass C4 och uppfyller klassningskraven för gastäthet SaS200. Läs mer

Branddörr EI 30 erbjuds även som dubbeldörr. Dubbeldörren är liksom enkeldörren testad med dörrstängare enligt klass C4. Läs mer

Branddörr EI 60 är en brandtestad och godkänd enligt testnormen EN 1634-1 och klassificerad enligt EI260C4. Branddörr EI 60 är liksom övriga branddörrar testad med dörrstängare enligt klass C4. Läs mer

Hermetisk brandskjutdörr MET EI30/60 är testad enligt testnormen EN 1634-1 och klassificerad enligt såväl EI 30 som EI 60. Läs mer