Tillgänglighet

Vid uppförande och ombyggnation av fastigheter finns krav på att utrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetskraven berör även byggnadens dörrar som ska ha en passage som t.ex gör det möjligt att passera med rullstol. Dörrarna ska också fungera och vara lätta att upptäcka för personer med nedsatt synförmåga. 

Vilka spelregler gäller?

Kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen – PBL – samt i plan- och byggförordningen – PBF. Kraven förtydligas i Boverkets byggregler, BBR. Tillgänglighetskrav på dörrar vid uppförande finns i BBR avsnitt 3:1. Ansvaret för att regelverket efterföljs vilar ytterst på byggherren.

För arbetslokaler finns egna regler samlade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).

Vilka dörrar behöver tillgänglighetsanpassas?

Kraven på tillgänglighetanpassning styrs av vilka funktioner som krävs i byggreglerna. I BBR redovisas olika typer av byggnader.

  • Bostadslägenheter och småhus
  • Flerbostadshus
  • Andra byggnader än bostadshus

Tillgänglighetkraven på dörrar varierar mellan dessa tillämpningar.

Vilka är tillgänglighetskraven?

Tillgänglighetsåtgärder som omnämns i BBR är:

• Dörrens mått

En grundregel är att fritt passagemått genom dörrar till bostäder bör vara 0,76 meter. Dörrar till entréer och inom offentliga miljöer bör vara minst 0,80 meter.

• Dörröppnare

Dörrar ska lätt kunna öppnas. Tillgängliga och användbara dörrar bör ha automatiska dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.

• Markering av utrymme

När dörren har automatisk dörröppnare bör utrymmet där dörren slås upp markeras. Dörrarna kan alternativt förses med säkerhetssensorer eller liknande.

• Manöverdon

Manöverdon ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

• Kontrastmarkering

I publika lokaler är det viktigt att varje besökare lätt kan identifiera väsentliga passager som t.ex entré- och hissdörrar, likaså till publika toaletten och utrymningsvägar. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande kulörer, material och ljushet.

• Trösklar

För att underlätta passage med rullstol och undvika att besökare snubblar bör nivåskillnader i dörröppningen minimeras. 

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se

Tillgänglighetsanpassning hos Thermods dörrar

Thermod möter tillgänglighetskraven på flera sätt.

  • För att tillgodose kraven kring konstrastverkan erbjuds samtliga karmar i valfri RAL-kulör.
  • Glasfiberlaminat erbjuds i RAL-kulör. Vid lackering bör RAL väljas. Önskas färgmatchning mellan dörrblad och karm ska RAL väljas.
  • Dörrar kan förses med dörrautomatik utifrån föreskivna behov.
  • Ett flertal tröskelalternativ erbjuds för förbättrad passage.
  • Dörrar kan förses med FOP-gångjärn vilket förbättrar frimåttet och medverkar till en enklare passage.
  • Lösningar för takskenor som i handikapputförande kan integreras i karm.
  • Sensorer kan monteras på dörrar för ökad funktionalitet.