Normer och standards

Regelverket kring dörrars egenskaper och placering är detaljerat och bitvis komplext. Inför uppstarten av ett byggprojekt är det viktigt att känna till vilka bestämmelser som gäller. Thermods dörrar är utvecklade för att möta höga krav kring t.ex hygien, brandskydd, tillgänglighet, ljudmiljö och korrosivitet.

Hygien

Flertalet av Thermods produkter placeras i miljöer där hygienen är avgörande. Vid ny-, om- och tillbyggnation i vårdmiljöer finns specifika hygienklasser som dörren måste uppfylla. Detsamma gäller inom labmiljöer och läkemedelindustri. Kravbilden återkommer också inom de flesta typer av livsmedelshantering där dörrar i t.ex restauranger, storkök, livsmedelsbutiker och livsmedelsindustri måste uppfylla lagstadgade krav.

Brand och brandgastäthet

Brandklassade dörrar ska motverka brandspridning, bromsa temperaturökningar och förhindra spridning av farliga brandgaser. Produkterna ska också ha egenskaper som underlättar säker utrymning i händelse av brand. Normer kring brandskydd sammanfattas i Boverkets byggregler utifrån den Europa-gemensamma brandstandarden EN 13501-2.

Tillgänglighet

Byggnader och utrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt syn, rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetskraven föreskrivs i plan- och bygglagen och förtydligas i Boverkets byggregler.

Ljudmiljö

Bristfällig ljudmiljö leder över tid till koncentrationssvårigheter, stress och trötthet. Bestämmelser kring buller och ljudstörningar finns i Boverkets byggregler men också i bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbetsplatsens utformning.

Korrosivitet

Dörrar i fuktutsatta miljöer utsätts för hårda påfrestning och en högre risk för rostangrepp. Korrosivitetsklassning indikerar vilka krav som ställs sett till byggprodukters skydd mot korrosion/rostangrepp.


Kontakta oss när du behöver råd kring vilka standards som gäller.

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se