Hygien

Hygien är en av grundpelarna i Thermods produkter. Våra glasfiberdörrar är utvecklade för att uppfylla hårda krav vad gäller smutsavvisander konstruktion och möjligheter till kontinuerlig rengöring. Dörrarna är därför eftertraktade alternativ i både vård- och livsmedelsmiljöer.

Vilka spelregler gäller?

Hygiennormer för dörrar inom vårdmiljöer

Hygienen är avgörande inom alla medicinska miljöer. Inredning och ytskikt ha en konstruktion som motverkar ansamling av smut och bakterier. Ytskikten måste dessutom ha ytskikt som ska kunna tvättas och hållaa rena.

Specifika regler gäller också för dörrens detaljer och beslag. Dörrhandtag ska vara lätt avtorkbara och tåla rengörings- och desinfektionsmedel. Handtag till vårdrum ska dessutom vara utformade så att dörren kan öppnas utan att använda händerna genom t.ex. bygelhandtag/"elefantöra" alternativt dörrautomatik.

Förekommande skjutdörrar får inte förses med golvskena. Skjutdörren till operationsrum ska kunna manövreras så att den kan öppnas helt eller delvis.

Rekommendationer och anvisningar vid byggnation av vårdlokaler ryms bl.a i Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter och Program för teknisk standard. Regelverket konkretiseras i Boverkets hygienklasser.

Hygienkraven varierar utifrån var i miljön dörren är placerad. Hygienklass 0 avser utrymmen utan vårdhygieniska krav som t.ex administrativa lokaler. Kravbilden skärp därefter i stigande skala upp till Hygienklass 3 som omfattar högsterila miljöer som operationavdelningar, infektionsavdelningar och steriltekniska enheter. Hygienklasserna framgår av tabellen nedan.

Hygiennormer för dörrar inom livsmedelsmiljöer

Hygienkrav kring lokaler där livsmedel hanteras tas upp och preciseras i ett antal EU-förodningar och redovisas bl.a av Livsmedelsverket. Regler för lokalens egenskaper tas bl.a upp i EU:s förordning nr 852/2004. Brukaren av lokalen där livsmedel hanteras har ansvaret för att lokalen och dess inredning svarar upp mot lagkraven.

Grunderna överensstämmer i stort med det som gäller inom medicinska miljöer. Lokalerna ska vara lätta att underhålla, hålla rena och ha en utformning som möjliggör god livsmedelshygien. 

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se

Hygienegenskaper hos Thermods dörrar

Thermods specialutvecklade hygiendörrar svarar upp mot kravbilden inom såväl medicinska miljöer som livsmedelsmiljöer. Konstruktion och materialval gör dörrarna stryktåliga och okänsliga för väta och upprepad rengöring. Material och ytskikt klarar också rengöring med alkohol vilket är ett krav i vård- och laboratoriemiljöer.

Hygiendörr ID är ett utmärkt alternativ i lokaler med Hygienklass 0-3. Hygiendörren finns både som enkel- och dubbeldörr.

Hygiendörr ID Hermetisk har alla hygiendörrens egenskaper men dessutom en konstruktion som säkerställer tätning och rätt lufttryck runt dörrbladet, vilket är avgörande i miljöer där det är viktigt att upprätthålla trycket eller där virus- och smittspridning måste förhindras. ID Hermetisk erbjuds endast som slagdörr med maxbredd 1300 mm och uppfyller Hygienklass 0-3.

Våra hermetiska skjutdörrar finns i manuellt eller automatiskt utförande. Skjutdörrarna erbjuds som enkeldörr i hermetisk klass 6 (klass 0-6) och som dubbeldörr i hermetisk klass 4 i enlighet med EN-12426.

Hygienklass

Typ av lokal

Väsentliga krav

Hygienklass 0 Administrativa lokaler Administrativa lokaler.
Hygienklass 1 Väntrum Ytskikt golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion.
Dagrum Möbler ska ha vätskeavvisande och avtorkbar ytbeklädnad (möbler i eget boende undantagna).
Hiss  
Korridor, kulvert  
Allmän toalett  
Personalutrymme  
Rum i särskilt boende  
Hygienklass 2 Vårdrum Toalett- och hygienrum inom vårdlokal och särskilt boende.
Behandlingsrum Ytskikt på väggar golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion.
Undersökningsrum Möbler ska ha vätskeavvisande och avtorkbar ytbeklädnad.
Laboratorier Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde.
Kök Uppvikt matta mot vägg.
Desinfektionsrum  
Hygienklass 3 Särskilda hygienkrav för vissa rum inom: Ytskikt på väggar golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion.
Operationsavdelning Möbler ska ha vätskeavvisande och avtorkbar ytbeklädnad.
Decentralt placerad operationssal Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde.
Sterilteknisk enhet Uppvikt matta mot vägg.
Endoskopienhet Dessutom överväg exempelvis: kvalificerad ventilationochluftsluss.
Intensiv- och neonatalvård  
Interventionslab  
Infektionsavdelning  
Vård av infektionskänsliga patienter.