Ljudreduktion

Störningar i ljudmiljön på arbetsplatsen eller i offentliga rum är en vanlig orsak till koncentrationssvårigheter, stress och trötthet. Bestämmelser kring buller och ljudstörningar finns i Boverkets byggregler, BBR men också i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbetsplatsens utformning.

Vilka spelregler gäller?

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd. Reglerna förtydligar de grundläggande krav på bullerskydd som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Enligt PBL ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga ifråga om skydd mot buller. Av PBF framgår att byggnader ska projekteras och utföras så att buller inte innebär oacceptabla hälsorisker. Det ska vara möjligt att sova, vila och arbeta under tillfredsställande förhållanden.

Regler och rekommendationer kring ljudmiljön i offentliga rum ges även av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Två separata standarder för ljudklassning

Det finns två svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om publika utrymmen som vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostäder.

Ljudklasser delas in i A, B, C eller D-klass där A är innebär den högsta ljudreduktionen. Klass C motsvarar de minimikrav som ställs i BBR för nybyggda bostäder eller lokaler. Med varje steg uppåt eller nedåt förändras klassningens krav med ca +/– 5 dB.

Kraven på ljudreduktion varierar

Dörrars ljudreduktion anges med det vägda ljudreduktionstalet Rw. Rw-värdet mäts i enheten dB (decibel) och är ett mått på hur effektivt väggar, golv, tak – och dörrar – förhindrar ljudet från att passera vidare.

Rmäts och testas i laboratoriemiljö till skillnad från R'w som är ett värde uppmätt med dörren monterad i miljö vilket vid projektering ska minskas med 2-3 dB jämfört med Rw-värdet.

Verksamheten i lokalen avgör vilja krav som ställs på ljudreduktion. Några enkla riktlinjer indikerar nivåerna.

Rw 48-53 dB
Erbjuder samtalssekretess. Skrik och högljudd verksamhet kan höras svagt i den lägre delen av intervallet. En ljudisoleringsnivå som erbjuder acceptabla förhållanden i miljöer där kraven på sekretess inte är fullständiga men kraven på avskildhet är tydliga.

Rw 39-47 dB
Erbjuder viss samtalssekretess. Enstaka ord i högljudda samtal kan höras men inte riktigt uppfattas. En ljudisoleringsnivå som får anses som relativt hög standard i t.ex kontor där arbetsytor skall avskiljas från konferensrum.

Rw 34-38 dB
Ljudliga samtals kan uppfattas men samtidigt vara svåra att urskilja i detalj. En ljudisoleringsnivå som kan betraktas som lägsta standard, där krav föreligger på ljudisolering och avskildhet.

Rw 27-33 dB
Normala samtal kan höras i de lägre isoleringsnivåerna. I det övre skiktet kan enstaka ord höras vid normal samtalshöjd men kan vara svåra att uppfatta. En låg isoleringsstandard som kan accepteras i de fall där låga krav ställs på ljudisolering.

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se

Ljudegenskaper hos Thermods dörrar

Thermods innerdörr ID RW34 är försedd med ljuddämpande material i karmkonstruktionen, dörrblad med dubbla ljuddämpande AKU Line-skivor samt en automatisk tätningströskel som sluter tätt mot golv när dörren stängs.

Ljuddörren är labtestad med 34 dB ljudreduktion. Läs mer.