Korrosivitetsklassning av dörrar

Korrosivitetsklassning indikerar vilka krav som ställs sett till byggprodukters skydd mot korrosion/rostangrepp. Kraven anges utifrån korrosivitetsklasserna C1 till C5 enligt SS-EN 12944-2.

Nödvändiga krav i krävande miljöer

Konstruktion och materialval är avgörande faktorer för dörrars livslängd men också miljön där dörrarna är installerade. 

Dörrar placerade i lokaler med måttlig eller hög fuktighet och med frekvent exponering av vatten eller andra vätskor löper större risk att angripas av rost. Även föroreningar av den omgivande luften spelar roll.

I SS-EN ISO 12944-2 redovisas olika korrosivitetsklasser baserade på byggprodukternas placering. Miljöns påverkan på korrosiviteten rangordnas längs en skala från C1-C5 där C1 avser miljöer med mycket liten rostpåverkan, t.ex uppvärmda inomhusmiljöer som kontor, butiker och skolor.

I motsdatt ände av klassificeringens skala finns C5 – med hög risk för korrosivitet – som inkluderar industriella och marina miljöer – inomhus och utomhus – med hög luftfuktighet och hög halt av luftföroreningar.

Korrosivitetsklasserna redovisas i sin helhet i tabellen nedan.

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se

Korrosivitetsmotstånd i Thermods dörrar

Thermods dörrar tillverkas av glasfiberarmerad, genomfärgad polyester med en dörrbladskant av aluminium. Dörrbladen fylls med CFC-fritt polyuretanskum. Gemensamt för samtliga material är att de är okänsliga för väta och tål att rengöras ofta utan att ta skada.

  • Glasfiberlaminatet är lätt att hålla efter i korrosiva miljöer med hjälp av rubbing och vax för glasfiber.
  • Egenutvecklade gångjärn, lackerade i RAL 9006, motverkar rostbildningar i svåra miljöer.
  • Naturanodiserad aluminimum med hög korrisionsklass.
  • Sortimentet omfattar även SS1.4404 Syrafast rostfritt som kan lackeras i RAL-kulör.
  • Anpassningar för infästningar i dörrbladen för specifika produkter typ HWC.
  • Vi erbjuder handtag som klarar korrosionsklass C1-C5.

Korrosivitetsklasser

Korro- sivitets- klass Miljöns korro- sivitet Exempel på typiska miljöer i den tempereradeklimatzonen (informativt)
Utomhus Inomhus
C1 Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t.ex kontor, affärer, skolor, hotell
C2 Låg Atmosfärer med låga halter föroreningar. Lantliga områden. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt föroreningar, t.ex sporthallar, lagerlokaler.
C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga luftföro- reningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier.
C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri- och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t. ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.
C5-I Mycket hög  Industriella områden med hög luftfuktighet och aggresiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-M Mycket hög  Kust- och offshore-områden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan perma- nent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.