Miljö

Vår verksamhet bygger på att finna arbetssätt och rutiner som minimerar vår påverkan på miljön. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återvinning av material samt produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar. Thermod är certifieriade enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Thermod ska aktivt arbeta med att minimera miljöbelastande faktorer.

Goda míljöeffekter når vi genom att:

  • Miljöhänsyn utgör en del av affärsprocessen och integreras i vår verksamhet
  • Föra en aktiv dialog med kunder och leverantörer för att uppnå minskad miljöbelastning
  • Alltid uppfylla de lagar, förordningar och övriga bestämmelser som påverkar vår verksamhet
  • Ständigt arbeta med miljöförbättringar, förebygga förorening och minska miljöbelastningen från vår verksamhet
  • Alla medarbetare känner sitt ansvar för miljön och förstår sin roll i arbetet att minska företagets miljöpåverkan.
  • Vid utveckling av produkter skall material och teknik som medverkar till ett uthålligt och ekologiskt samhälle premieras.
  • Våra produkter granskas av såväl Sunda hus samt Byggvarubedömningen

Certifikat ISO 14001